King0011

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

    กลุ่มควบคุมคุณภาพ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 2 ณ ศมข.สกลนคร ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ผู้อบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กาฬสินธุ์ อุดรธานี ขอนแก่น และ บึงกาฬ จำนวน 18 คน

Read more

  กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ในการนี้ นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการประชุม 

Read more

    กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดประชุมการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในวันที่ 19 และ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ในการนี้ นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์ และคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง/คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ของทุกกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรม

Read more

     กลุ่มควบคุมคุณภาพ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 1 ณ ศมข.พะเยา ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 ผู้อบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพของศมข.พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง และ ศมข.แพร่ จำนวน 16 คน  

Read more

   วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดประชุมเพื่อกำหนดแผนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2565 ในการนี้ นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม

Read more

      วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมต้อนรับ นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว 

Read more

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมต้อนรับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าวคนใหม่        

Read more

              กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก การมอบนโยบายแนวทางการพัฒนางานและยุทธศาสตร์ข้าว โดยผู้อำนวยการ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว การสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านต่าง...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารกรมการข้าว ในการนี้ นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน โดยมีผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม                  

Read more

การคัดเลือก การประกวดข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารกรมการข้าว โดยมีนายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธาน                 

Read more

        กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารกรมการข้าว ในการนี้นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม              

Read more

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายณัฏฐกิตต์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ติดตามความพร้อมการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ในการนีั้ นายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรให้การต้อนรับ โดยจะมีกำหนดทดสอบเครื่องจักรในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

Read more

      กองเมล็ดพันธุ์ข้าวประชุมจัดสรรอัตราจ้างเหมาเพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช 2564 และรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก อาคารกรมการข้าว ในการนี้นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

Read more

            กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดสัมมนาเตรียมการและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 และเสนอขอตั้งงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 21 -22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบึงฉวากรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายการดำเนินงาน  

Read more

 วันที่ 14-18 กันยายน 2563 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี  

Read more

วันที่ 17 กันยายน 2563 กองเมล็ดพันธ์ุข้าวได้รับรางวัลชมเชยการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ปี 2563 มอบโดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ณ โรงแรม สุนีแกรนด์  โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  

Read more

            กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดประชุมกองเมล็ดพันธุ์ครั้งที่ 3/2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกิดประสิทธิภาพและมอบแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายณัฐฏกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการประชุม

Read more

              กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช กองเมล็ดพันธุ์ข้าว จััดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรม The Grace Amphawa จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ นายณัฐฏกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาฯ

Read more

             กลุ่มพัฒนากรรมวิธีการผลิตและโรงงาน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว จััดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมบลูเวฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายณัฐฏกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาฯ

Read more

                                  นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกรมการข้าว        

Read more

                                                 เจ้าหน้าที่กรมการข้าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบงนการผลิตสินค้าเกษตรหลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า...

Read more

                   นายณัฏฐกิตติ์  ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมบุคลากรของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าวครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ในการนี้ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมปลูกต้นไม้และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ฯ

Read more

              นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้การต้อนรับ  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เดินทางมาเพื่อร่วมกันมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 แผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง โดยกรมการข้าวได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีมอบให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ จ.นครราชสีมา จำนวน 119,621 ครัวเรือน รวมเมล็ดพันธุ์ 9,689,583...

Read more

    กองเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 5/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารกรมการข้าว

Read more

                    กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว  เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก การมอบนโยบายแนวทางการพัฒนางานและยุทธศาสตร์ข้าวโดยผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว การสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆในปี 2562  การแบ่งกลุ่มอภิปรายและการนำเสนอผลการอภิปราย

Read more

       “การให้แนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” โดยรองอธิบดีกรมการข้าว  นายขจร  เราประเสรฐ ในการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

Read more

 AW Cheamyong1

15058S 

600203moac A4

m00 

2

bannerriceseedcenter 

bannerinsee60

 

Slide2